Aktualności Kontakt Dyrekcja Historia szkoły Patron Pierwsza Pomoc - FILM
Informacje

Aktualności

Kontakt

Dzwonki

Zebrania

Podręczniki 2018/2019

Szkoła

Dyrekcja

Rada Rodziców

Pedagog

Psycholog

Pielęgniarka

Świetlica

Biblioteka i CIM

Dokumenty

Statut szkoły

Ubezpieczenie

Regulamin Rady Rodziców

Pierwsza Pomoc - FILM

Zaloguj
Regulamin rekrutacji uczniów
Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w Szkole
Podstawa prawna

Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232)

Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. Nr 126 poz. 1078)

Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych klas.

I. Zasady zapisu do klasy sportowej
1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej może być:
a) uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią
b) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego
c) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza
2. Do szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.
3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu. szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do szkoły.
4. Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości zainteresowanych do dnia 29 czerwca.

II. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w danym roczniku,
c) przedstawiciel klubu z którym podpisano porozumienie w sprawie tworzenia i prowadzenia klas sportowych o specjalizacji piłka nożna
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
b) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
c) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
d) przeprowadza test sprawności ogólnej- selekcja cech motorycznych odbywa się na podstawie prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:
1) próba szybkości - bieg na 50 m,
2) próba mocy - skok w dal z miejsca,
3) próba wytrzymałości - bieg na 600 m,
4) siła rąk - zwis na ramionach ugiętych,
5) zwinność, bieg 4*10 m,
6) rzut piłeczką palantową;
e) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.
4. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.
5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
6. Wymagana dokumentacja dziecka:
a) podanie o przyjęcie do klasy sportowej,
b) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
c) świadectwo ukończenia klasy trzeciej d) oświadczenie obydwojga Rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się z programem klasy sportowej i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia.

III. Obowiązki ucznia klasy sportowej.
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.
5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej oraz boiska "Orlik".
6. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).
7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy „niesportowej".
8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej mogą być przenoszeni do klasy „niesportowej".
9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

IV. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 6 lutego 2012r.

slas, 28.02.2012

Szczęśliwy numerek
3
w dniu 21.11.2018

212 dni
Do końca roku szkolnego

e-dziennik

Projekt ornitologiczny

Szkola promująca zdrowie
Pogoda
Copyright © 2006